โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

Maxwell Group
บริษัท แมกซ์เวล1991 จำกัด เรามีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างพลังงานสะอาดให้แก่โลกในรูปแบบใหม่ๆ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุน การพัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อย่างต่อเนื่อง เราจึงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ จากความต้องการที่จะใช้ พลังงาน และตอบสนองความต้องการพลังงานอย่างรวดเร็ว